Printable produceert bedrukt en gevernist textiel van hoge kwaliteit wat een lange levensduur vereist. De garantie wordt onder de volgende voorwaarden verleend gedurende de hierna te vermelden termijn op het door haar geproduceerde halffabricaat Printable Industrial Canvas, waarvoor een aan beide zijden met PVC gecoat polyester weefsel gebruikt wordt, wat met een primer geprepareerd is tot printmedium:

 1. De garantie is uitsluitend van toepassing op:
  1. De kleurintensiteit volgens de schaal ISO 105 A02.
  2. De hechting van inkten en vernis.
  3. Craquelé.
  4. Vuilafstotende eigenschappen.
 2. De garantie vangt aan na levering van het Printable Industrial Canvas en heeft een termijn van tien jaar. Aanspraken op garantie leiden niet tot een verlenging van deze termijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
 3. De garantieprestatie houdt uitsluitend in dat Printable het door haar geleverde halffabricaat zal vervangen. Andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van eventuele schade en kosten, zijn uitgesloten, behoudens voor zover de aansprakelijkheid daarvoor zou voortvloeien uit de door Printable gehanteerde algemene voorwaarden.
 4. Niet onder de garantie valt:
  1. Schade ontstaan tijdens confectie en tijdens de installatie van het canvas.
  2. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door externe invloeden.
 5. Het recht op garantie vervalt indien de volgende voorschriften ter zake reiniging van het product niet zijn gevolgd:
  1. Printable Industrial Canvas moet minstens één keer per jaar worden gereinigd met een geschikte reinigingsinstallatie volgens voorschriften van de producent van reinigingsmiddelen. Bij een normale vervuiling, veroorzaakt door atmosferische omgevingsstoffen, moet voor het reinigen van het textiel een wasmiddel worden gebruikt welke vrij van oplosmiddelen is en uitsluitend zwakke alkalisch stoffen bevat. In het geval van extreme en hardnekkige vervuiling en/ of verontreiniging, is overleg met Printable noodzakelijk voor een verantwoord reinigingsadvies (zie ook onderhoudsinstructies voor meer informatie).
  2. Hogedrukreinigers moeten op het laagste niveau worden ingesteld.
  3. Bij twijfel omtrent de naleving van voormelde schoonmaakvoorschriften, dient door de koper te worden aangetoond dat aan deze voorschriften is voldaan, onverlet het recht van Printable om zelf technisch onderzoek te laten verrichten.
 6. Het recht op garantie vervalt indien door de koper – zonder toestemming van Printable zelf wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd of deze door derden heeft laten verrichten.